Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Číslo projektu:TL02000136
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2021

TÝM:

Spoluřešitelé (Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni)

Partner projektu: VŠTE – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Aplikační garanti:


CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je vytvořit metodiku adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Na podkladě
výsledků analýzy a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro transformaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální
a environmentální podmínky Společnosti 4.0 a dále na podkladě výsledků analýzy a hodnocení změn znalostních a dovednostních
kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice v souvislosti s nástupem Společnosti 4.0 bude vyvinuta metodika, která umožní
efektivní a včasnou adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na změny v podnikatelském prostředí s cílem zajistit
udržitelný růst a nové konkurenční výhody, včetně předcházení a eliminaci hrozeb vyplývajících z nepochopení nutnosti transformace
podnikových procesů.


DOKUMENTY:
PUBLIKACE:

Monografické publikacePříspěvky v odborných časopisech Statě ve sborníkufotografie